Lin Chunhai
Chairman
Party Secretary
 • Zhang Xu
  Director President

  Deputy Party Secretary
 • Wu Zihua
  Outside Director
 • Li Qiang
  Outside Director
 • Liu HaiZhou
  Outside Director
 • Wang Xia
  Outside Director
 • Zhang Huibo
  Employee Director